Home > Power Transmission > V-Belt Pulleys > B5V Sheaves

B5V SheavesSingle-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
1B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 2 3/16 INCH 2.5
1B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 2 3/16 INCH 2.8
1B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 2 3/16 INCH 2.5
1B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 2 3/16 INCH 2.9
1B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 2 3/16 INCH 3.3
1B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 2 3/16 INCH 3.7
1B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 2 3/16 INCH 4.1
1B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 2 3/16 INCH 4.5
1B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 2 3/16 INCH 5.0
1B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 2 3/16 INCH 5.4
1B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 2 3/16 INCH 5.3
1B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.48" B 2 3/16 INCH 5.6
1B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 2 3/16 INCH 6.0
1B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" B 2 3/16 INCH 6.4
1B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 2 3/16 INCH 6.8
1B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 2 3/16 INCH 7.7
1B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 2 5/16 INCH 7.5
1B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 2 5/16 INCH 7.9
1B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 2 5/16 INCH 8.2
1B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 2 5/16 INCH 8.5
1B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 2 5/16 INCH 10.3
1B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 2 5/16 INCH 11.5
1B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 2 5/16 INCH 13.3
1B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 2 5/16 INCH 15.5
1B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 2 5/16 INCH 16.6
1B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 2 5/16 INCH 20.0
1B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 2 5/16 INCH 21.8
1B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 2 5/16 INCH 28.2
1B5V250 24.5" 25.1" 25.1" 25.28" B 2 5/16 INCH 31.4
1B5V278 27.3" 27.9" 27.9" 28.08" B 2 5/16 INCH 36.5

Two-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
2B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 2 9/32 INCH 3.7
2B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 2 3/16 INCH 4.1
2B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 2 31/64 INCH 3.3
2B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 2 31/64 INCH 3.9
2B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 2 31/64 INCH 4.6
2B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 2 31/64 INCH 5.3
2B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 2 31/64 INCH 6.0
2B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 2 31/64 INCH 6.7
2B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 2 31/64 INCH 7.4
2B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 2 31/64 INCH 8.2
2B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 2 31/64 INCH 9.2
2B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.48 B 2 31/64 INCH 8.4
2B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 2 31/64 INCH 11.4
2B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" B 2 31/64 INCH 10.2
2B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 2 31/64 INCH 12.3
2B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 2 31/64 INCH 14.2
2B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 2 31/64 INCH 11.3
2B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 2 31/64 INCH 10.6
2B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 2 31/64 INCH 11.1
2B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 2 31/64 INCH 11.6
2B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 2 31/64 INCH 14.4
2B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 2 31/64 INCH 17.1
2B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 2 31/64 INCH 19.3
2B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 2 31/64 INCH 23.2
2B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 2 31/64 INCH 24.2
2B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 2 31/64 INCH 33.2
2B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 2 31/64 INCH 34.8
2B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 2 31/64 INCH 37.9
2B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" B 2 31/64 INCH 47.0
2B5V278 27.3" 27.8" 27.9" 28.08" B 2 31/64 INCH 55.9

Three-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
3B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 3 5/16 INCH 4.8
3B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 2 23/32 INCH 5.2
3B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 3 7/16 INCH 4.9
3B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 3 7/16 INCH 5.5
3B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 3 7/16 INCH 6.1
3B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 3 7/16 INCH 6.7
3B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 2 27/32 INCH 7.4
3B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 2 27/32 INCH 8.4
3B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 2 27/32 INCH 9.5
3B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 2 27/32 INCH 10.6
3B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 2 27/32 INCH 9.8
3B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.68" B 2 27/32 INCH 10.5
3B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 2 27/32 INCH 10.4
3B5V68 6.4"
6.8" 6.9" 7.08" B 2 27/32 INCH 10.9
3B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 2 27/32 INCH 11.5
3B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 2 27/32 INCH 12.6
3B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 2 27/32 INCH 14.2
3B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 2 27/32 INCH 13.7
3B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 2 27/32 INCH 14.5
3B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 2 27/32 INCH 17.0
3B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 2 27/32 INCH 19.8
3B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 2 27/32 INCH 22.1
3B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 2 27/32 INCH 24.9
3B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 2 27/32 INCH 30.4
3B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 2 27/32 INCH 31.7
3B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 2 27/32 INCH 40.9
3B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 2 27/32 INCH 47.6
3B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 2 27/32 INCH 61.5
3B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" B 2 27/32 INCH 66.6
3B5V278 27.3" 27.8" 27.9" 28.08" B 2 27/32 INCH 79.1

Four-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
4B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 4 1/32 INCH 5.9
4B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 3 29/64 INCH 6.3
4B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 4 5/32 INCH 6.1
4B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 4 5/32 INCH 6.7
4B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 4 5/32 INCH 7.4
4B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 4 5/32 INCH 8.0
4B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 3 13/64 INCH 8.9
4B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 3 13/64 INCH 9.5
4B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 3 13/64 INCH 10.3
4B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 3 13/64 INCH 11.0
4B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 3 13/64 INCH 11.3
4B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.68" B 3 13/64 INCH 12.1
4B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 3 13/64 INCH 12.0
4B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" B 3 13/64 INCH 12.6
4B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 3 13/64 INCH 13.2
4B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 3 13/64 INCH 14.5
4B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 3 13/64 INCH 15.2
4B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 3 13/64 INCH 16.6
4B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 3 13/64 INCH 17.6
4B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 3 13/64 INCH 20.0
4B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 3 13/64 INCH 22.8
4B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 3 13/64 INCH 26.5
4B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 3 13/64 INCH 30.7
4B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 3 13/64 INCH 37.9
4B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 3 13/64 INCH 40.5
4B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 3 13/64 INCH 50.7
4B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 3 13/64 INCH 58.5
4B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 3 13/64 INCH 73.9
4B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" B 3 13/64 INCH 83.8
4B5V278 27.3" 27.8" 27.9" 28.08" B 3 13/64 INCH 94.3

Five-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
5B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P2 4 3/4 INCH 7.83
5B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P2 4 3/4 INCH 8.73
5B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" P2 4 3/4 INCH 9.46
5B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" P2 4 3/4 INCH 10.31
5B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" Q1 4 29/32 INCH 9.63
5B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" Q1 4 29/32 INCH 10.79
5B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" Q1 4 29/32 INCH 11.98
5B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" Q1 4 9/32 INCH 10.41
5B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" Q1 4 9/32 INCH 12.35
5B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" Q1 4 9/32 INCH 13.86
5B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" Q1 4 9/32 INCH 14.94
5B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.48" Q1 4 9/32 INCH 16.78
5B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" Q1 4 9/32 INCH 17.19
5B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" Q1 4 9/32 INCH 18.09
5B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" Q1 4 1/4 INCH 21.05
5B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" Q1 4 1/4 INCH 20.95
5B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" R1 4 5/32 INCH 28.44
5B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" R1 4 5/32 INCH 26.89
5B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" R1 4 5/32 INCH 87.84
5B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" R1 4 5/32 INCH 28.61
5B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" R1 4 3/32 INCH 42.31
5B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" R1 4 3/32 INCH 52.15
5B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" R1 4 3/32 INCH 45.12
5B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" R1 4 3/32 INCH 55.98
5B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" R1 4 3/32 INCH 60.19
5B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" R1 4 3/32 INCH 77.25
5B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" R1 4 3/32 INCH 91.21
5B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" R1 4 3/32 INCH 130.19

Six-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
6B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P2 5 15/32 INCH 8.97
6B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P2 5 15/32 INCH 9.93
6B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" P2 5 15/32 INCH 10.64
6B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" P2 5 15/32 INCH 11.53
6B5V50 4.6" 5.0"5.1" 5.28" Q2 5 5/8 INCH 10.91
6B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" Q2 5 5/8 INCH 12.13
6B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" Q2 5 5/8 INCH 13.39
6B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" Q2 5 5/8 INCH 12.86
6B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" Q1 5 5/8 INCH 13.65
6B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" Q1 5 5/8 INCH 14.86
6B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" Q1 5 5/8 INCH 16.51
6B5V64
6.0" 6.4" 6.5" 6.68" Q1 5 5/8 INCH 17.38
6B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" Q1 5 5/8 INCH 18.52
6B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" Q1 5 5/8 INCH 20.14
6B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" Q2 5 5/8 INCH 23.01
6B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" Q2 4 39/64 INCH 22.93
6B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" R1 4 39/64 INCH 32.55
6B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" R1 4 19/32 INCH 29.63
6B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" R1 4 19/32 INCH 30.67
6B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" R1 4 19/32 INCH 31.35
6B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" R1 4 19/32 INCH 45.69
6B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" R1 4 19/32 INCH 52.23
6B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" R1 4 19/32 INCH 48.81
6B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" R1 4 19/32 INCH 60.36
6B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" R1 4 19/32 INCH 63.72
6B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" R1 4 19/32 INCH 82.89
6B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" R1 4 19/32 INCH 100.23
6B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" R1 4 19/32 INCH 140.18
Sort By:
1 2 3 ... 6
1B5V136 single groove sheave 1B5V136 Sheave 13.88" OD

1B5V136 Sheave 13.88" OD

1B5V154 single groove sheave 1B5V154 Sheave 15.68" OD

1B5V154 Sheave 15.68" OD

1B5V160 single groove sheave 1B5V160 Sheave 16.28" OD

1B5V160 Sheave 16.28" OD

1B5V184 single groove sheave 1B5V184 Sheave 18.68" OD

1B5V184 Sheave 18.68" OD

1B5V200 single groove sheave 1B5V200 Sheave 20.28" OD

1B5V200 Sheave 20.28" OD

1B5V234 single groove sheave 1B5V234 Sheave 23.68" OD

1B5V234 Sheave 23.68" OD

1B5V250 single groove sheave 1B5V250 Sheave 25.28" OD

1B5V250 Sheave 25.28" OD

1B5V278 single groove sheave 1B5V278 Sheave 28.08" OD

1B5V278 Sheave 28.08" OD

2B5V160 two groove sheave 2B5V160 Sheave 16.28" OD

2B5V160 Sheave 16.28" OD

2B5V184 two groove sheave 2B5V184 Sheave 18.68" OD

2B5V184 Sheave 18.68" OD

2B5V234 two groove sheave 2B5V234 Sheave 23.68" OD

2B5V234 Sheave 23.68" OD

2B5V278 two groove sheave 2B5V278 Sheave 28.08" OD

2B5V278 Sheave 28.08" OD

2B5V48 two groove sheave 2B5V48 Sheave 5.08" OD

2B5V48 Sheave 5.08" OD

3B5V110 three groove sheave 3B5V110 Sheave 11.28" OD

3B5V110 Sheave 11.28" OD

3B5V124 three groove sheave 3B5V124 Sheave 12.68" OD

3B5V124 Sheave 12.68" OD

3B5V136 three groove sheave 3B5V136 Sheave 13.88" OD

3B5V136 Sheave 13.88" OD

3B5V154 three groove sheave 3B5V154 Sheave 15.68" OD

3B5V154 Sheave 15.68" OD

3B5V160 three groove sheave 3B5V160 Sheave 16.28" OD

3B5V160 Sheave 16.28" OD

3B5V184 three groove sheave 3B5V184 Sheave 18.68" OD

3B5V184 Sheave 18.68" OD

3B5V200 three groove sheave 3B5V200 Sheave 20.28" OD

3B5V200 Sheave 20.28" OD

3B5V234 three groove sheave 3B5V234 Sheave 23.68" OD

3B5V234 Sheave 23.68" OD

3B5V250 three groove sheave 3B5V250 Sheave 25.28" OD

3B5V250 Sheave 25.28" OD

3B5V278 three groove sheave 3B5V278 Sheave 28.08" OD

3B5V278 Sheave 28.08" OD

3B5V42 three groove sheave 3B5V42 Sheave 4.48" OD

3B5V42 Sheave 4.48" OD

3B5V44 three groove sheave 3B5V44 Sheave 4.68" OD

3B5V44 Sheave 4.68" OD

3B5V46 three groove sheave 3B5V46 Sheave 4.88" OD

3B5V46 Sheave 4.88" OD

3B5V48 three groove sheave 3B5V48 Sheave 5.08" OD

3B5V48 Sheave 5.08" OD

3B5V50 three groove sheave 3B5V50 Sheave 5.28" OD

3B5V50 Sheave 5.28" OD

3B5V52 three groove sheave 3B5V52 Sheave 5.48" OD

3B5V52 Sheave 5.48" OD

3B5V54 three groove sheave 3B5V54 Sheave 5.68" OD

3B5V54 Sheave 5.68" OD

   
 
1 2 3 ... 6