Home > Power Transmission > V-Belt Pulleys > B5V Sheaves

B5V SheavesSingle-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
1B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 2 3/16 INCH 2.5
1B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 2 3/16 INCH 2.8
1B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 2 3/16 INCH 2.5
1B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 2 3/16 INCH 2.9
1B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 2 3/16 INCH 3.3
1B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 2 3/16 INCH 3.7
1B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 2 3/16 INCH 4.1
1B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 2 3/16 INCH 4.5
1B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 2 3/16 INCH 5.0
1B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 2 3/16 INCH 5.4
1B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 2 3/16 INCH 5.3
1B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.48" B 2 3/16 INCH 5.6
1B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 2 3/16 INCH 6.0
1B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" B 2 3/16 INCH 6.4
1B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 2 3/16 INCH 6.8
1B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 2 3/16 INCH 7.7
1B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 2 5/16 INCH 7.5
1B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 2 5/16 INCH 7.9
1B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 2 5/16 INCH 8.2
1B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 2 5/16 INCH 8.5
1B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 2 5/16 INCH 10.3
1B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 2 5/16 INCH 11.5
1B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 2 5/16 INCH 13.3
1B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 2 5/16 INCH 15.5
1B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 2 5/16 INCH 16.6
1B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 2 5/16 INCH 20.0
1B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 2 5/16 INCH 21.8
1B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 2 5/16 INCH 28.2
1B5V250 24.5" 25.1" 25.1" 25.28" B 2 5/16 INCH 31.4
1B5V278 27.3" 27.9" 27.9" 28.08" B 2 5/16 INCH 36.5

Two-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
2B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 2 9/32 INCH 3.7
2B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 2 3/16 INCH 4.1
2B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 2 31/64 INCH 3.3
2B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 2 31/64 INCH 3.9
2B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 2 31/64 INCH 4.6
2B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 2 31/64 INCH 5.3
2B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 2 31/64 INCH 6.0
2B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 2 31/64 INCH 6.7
2B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 2 31/64 INCH 7.4
2B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 2 31/64 INCH 8.2
2B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 2 31/64 INCH 9.2
2B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.48 B 2 31/64 INCH 8.4
2B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 2 31/64 INCH 11.4
2B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" B 2 31/64 INCH 10.2
2B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 2 31/64 INCH 12.3
2B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 2 31/64 INCH 14.2
2B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 2 31/64 INCH 11.3
2B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 2 31/64 INCH 10.6
2B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 2 31/64 INCH 11.1
2B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 2 31/64 INCH 11.6
2B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 2 31/64 INCH 14.4
2B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 2 31/64 INCH 17.1
2B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 2 31/64 INCH 19.3
2B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 2 31/64 INCH 23.2
2B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 2 31/64 INCH 24.2
2B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 2 31/64 INCH 33.2
2B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 2 31/64 INCH 34.8
2B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 2 31/64 INCH 37.9
2B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" B 2 31/64 INCH 47.0
2B5V278 27.3" 27.8" 27.9" 28.08" B 2 31/64 INCH 55.9

Three-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
3B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 3 5/16 INCH 4.8
3B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 2 23/32 INCH 5.2
3B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 3 7/16 INCH 4.9
3B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 3 7/16 INCH 5.5
3B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 3 7/16 INCH 6.1
3B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 3 7/16 INCH 6.7
3B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 2 27/32 INCH 7.4
3B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 2 27/32 INCH 8.4
3B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 2 27/32 INCH 9.5
3B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 2 27/32 INCH 10.6
3B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 2 27/32 INCH 9.8
3B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.68" B 2 27/32 INCH 10.5
3B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 2 27/32 INCH 10.4
3B5V68 6.4"
6.8" 6.9" 7.08" B 2 27/32 INCH 10.9
3B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 2 27/32 INCH 11.5
3B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 2 27/32 INCH 12.6
3B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 2 27/32 INCH 14.2
3B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 2 27/32 INCH 13.7
3B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 2 27/32 INCH 14.5
3B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 2 27/32 INCH 17.0
3B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 2 27/32 INCH 19.8
3B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 2 27/32 INCH 22.1
3B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 2 27/32 INCH 24.9
3B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 2 27/32 INCH 30.4
3B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 2 27/32 INCH 31.7
3B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 2 27/32 INCH 40.9
3B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 2 27/32 INCH 47.6
3B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 2 27/32 INCH 61.5
3B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" B 2 27/32 INCH 66.6
3B5V278 27.3" 27.8" 27.9" 28.08" B 2 27/32 INCH 79.1

Four-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
4B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P1 4 1/32 INCH 5.9
4B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P1 3 29/64 INCH 6.3
4B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" B 4 5/32 INCH 6.1
4B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" B 4 5/32 INCH 6.7
4B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" B 4 5/32 INCH 7.4
4B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" B 4 5/32 INCH 8.0
4B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" B 3 13/64 INCH 8.9
4B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" B 3 13/64 INCH 9.5
4B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" B 3 13/64 INCH 10.3
4B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" B 3 13/64 INCH 11.0
4B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" B 3 13/64 INCH 11.3
4B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.68" B 3 13/64 INCH 12.1
4B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" B 3 13/64 INCH 12.0
4B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" B 3 13/64 INCH 12.6
4B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" B 3 13/64 INCH 13.2
4B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" B 3 13/64 INCH 14.5
4B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" B 3 13/64 INCH 15.2
4B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" B 3 13/64 INCH 16.6
4B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" B 3 13/64 INCH 17.6
4B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" B 3 13/64 INCH 20.0
4B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" B 3 13/64 INCH 22.8
4B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" B 3 13/64 INCH 26.5
4B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" B 3 13/64 INCH 30.7
4B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" B 3 13/64 INCH 37.9
4B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" B 3 13/64 INCH 40.5
4B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" B 3 13/64 INCH 50.7
4B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" B 3 13/64 INCH 58.5
4B5V234 22.9" 23.4" 23.5" 23.68" B 3 13/64 INCH 73.9
4B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" B 3 13/64 INCH 83.8
4B5V278 27.3" 27.8" 27.9" 28.08" B 3 13/64 INCH 94.3

Five-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
5B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P2 4 3/4 INCH 7.83
5B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P2 4 3/4 INCH 8.73
5B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" P2 4 3/4 INCH 9.46
5B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" P2 4 3/4 INCH 10.31
5B5V50 4.6" 5.0" 5.1" 5.28" Q1 4 29/32 INCH 9.63
5B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" Q1 4 29/32 INCH 10.79
5B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" Q1 4 29/32 INCH 11.98
5B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" Q1 4 9/32 INCH 10.41
5B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" Q1 4 9/32 INCH 12.35
5B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" Q1 4 9/32 INCH 13.86
5B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" Q1 4 9/32 INCH 14.94
5B5V64 6.0" 6.4" 6.5" 6.48" Q1 4 9/32 INCH 16.78
5B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" Q1 4 9/32 INCH 17.19
5B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" Q1 4 9/32 INCH 18.09
5B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" Q1 4 1/4 INCH 21.05
5B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" Q1 4 1/4 INCH 20.95
5B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" R1 4 5/32 INCH 28.44
5B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" R1 4 5/32 INCH 26.89
5B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" R1 4 5/32 INCH 87.84
5B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" R1 4 5/32 INCH 28.61
5B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" R1 4 3/32 INCH 42.31
5B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" R1 4 3/32 INCH 52.15
5B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" R1 4 3/32 INCH 45.12
5B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" R1 4 3/32 INCH 55.98
5B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" R1 4 3/32 INCH 60.19
5B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" R1 4 3/32 INCH 77.25
5B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" R1 4 3/32 INCH 91.21
5B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" R1 4 3/32 INCH 130.19

Six-Groove Sheaves
Size
Datum (A-Belts)
Datum (B-Belts)
Datum (5V-Belts)
Outside Diameter
Bushing Type
(OL)
Weight (LBS)
6B5V42 3.8" 4.2" 4.3" 4.48" P2 5 15/32 INCH 8.97
6B5V44 4.0" 4.4" 4.5" 4.68" P2 5 15/32 INCH 9.93
6B5V46 4.2" 4.6" 4.7" 4.88" P2 5 15/32 INCH 10.64
6B5V48 4.4" 4.8" 4.9" 5.08" P2 5 15/32 INCH 11.53
6B5V50 4.6" 5.0"5.1" 5.28" Q2 5 5/8 INCH 10.91
6B5V52 4.8" 5.2" 5.3" 5.48" Q2 5 5/8 INCH 12.13
6B5V54 5.0" 5.4" 5.5" 5.68" Q2 5 5/8 INCH 13.39
6B5V56 5.2" 5.6" 5.7" 5.88" Q2 5 5/8 INCH 12.86
6B5V58 5.4" 5.8" 5.9" 6.08" Q1 5 5/8 INCH 13.65
6B5V60 5.6" 6.0" 6.1" 6.28" Q1 5 5/8 INCH 14.86
6B5V62 5.8" 6.2" 6.3" 6.48" Q1 5 5/8 INCH 16.51
6B5V64
6.0" 6.4" 6.5" 6.68" Q1 5 5/8 INCH 17.38
6B5V66 6.2" 6.6" 6.7" 6.88" Q1 5 5/8 INCH 18.52
6B5V68 6.4" 6.8" 6.9" 7.08" Q1 5 5/8 INCH 20.14
6B5V70 6.6" 7.0" 7.1" 7.28" Q2 5 5/8 INCH 23.01
6B5V74 7.0" 7.4" 7.5" 7.68" Q2 4 39/64 INCH 22.93
6B5V80 7.6" 8.0" 8.1" 8.28" R1 4 39/64 INCH 32.55
6B5V86 8.2" 8.6" 8.7" 8.88" R1 4 19/32 INCH 29.63
6B5V90 8.6" 9.0" 9.1" 9.28" R1 4 19/32 INCH 30.67
6B5V94 9.0" 9.4" 9.5" 9.68" R1 4 19/32 INCH 31.35
6B5V110 10.6" 11.0" 11.1" 11.28" R1 4 19/32 INCH 45.69
6B5V124 12.0" 12.4" 12.5" 12.68" R1 4 19/32 INCH 52.23
6B5V136 13.2" 13.6" 13.7" 13.88" R1 4 19/32 INCH 48.81
6B5V154 15.0" 15.4" 15.5" 15.68" R1 4 19/32 INCH 60.36
6B5V160 15.6" 16.0" 16.1" 16.28" R1 4 19/32 INCH 63.72
6B5V184 18.0" 18.4" 18.5" 18.68" R1 4 19/32 INCH 82.89
6B5V200 19.5" 20.0" 20.1" 20.28" R1 4 19/32 INCH 100.23
6B5V250 24.5" 25.0" 25.1" 25.28" R1 4 19/32 INCH 140.18
Sort By:
1 2 3 ... 6
1B5V110 single groove sheave 1B5V110 Sheave 11.28" OD

1B5V110 Sheave 11.28" OD

1B5V124 single groove sheave 1B5V124 Sheave 12.68" OD

1B5V124 Sheave 12.68" OD

1B5V136 single groove sheave 1B5V136 Sheave 13.88" OD

1B5V136 Sheave 13.88" OD

1B5V154 single groove sheave 1B5V154 Sheave 15.68" OD

1B5V154 Sheave 15.68" OD

1B5V160 single groove sheave 1B5V160 Sheave 16.28" OD

1B5V160 Sheave 16.28" OD

1B5V184 single groove sheave 1B5V184 Sheave 18.68" OD

1B5V184 Sheave 18.68" OD

1B5V200 single groove sheave 1B5V200 Sheave 20.28" OD

1B5V200 Sheave 20.28" OD

1B5V234 single groove sheave 1B5V234 Sheave 23.68" OD

1B5V234 Sheave 23.68" OD

1B5V250 single groove sheave 1B5V250 Sheave 25.28" OD

1B5V250 Sheave 25.28" OD

1B5V278 single groove sheave 1B5V278 Sheave 28.08" OD

1B5V278 Sheave 28.08" OD

1B5V42 single groove sheave 1B5V42 Sheave 4.48" OD

1B5V42 Sheave 4.48" OD

1B5V44 single groove sheave 1B5V44 Sheave 4.68" OD

1B5V44 Sheave 4.68" OD

1B5V46 single groove sheave 1B5V46 Sheave 4.88" OD

1B5V46 Sheave 4.88" OD

1B5V48 single groove sheave 1B5V48 Sheave 5.08" OD

1B5V48 Sheave 5.08" OD

1B5V50 single groove sheave 1B5V50 Sheave 5.28" OD

1B5V50 Sheave 5.28" OD

1B5V52 single groove sheave 1B5V52 Sheave 5.48" OD

1B5V52 Sheave 5.48" OD

1B5V54 single groove sheave 1B5V54 Sheave 5.68" OD

1B5V54 Sheave 5.68" OD

1B5V56 single groove sheave 1B5V56 Sheave 5.88" OD

1B5V56 Sheave 5.88" OD

1B5V58 single groove sheave 1B5V58 Sheave 6.08" OD

1B5V58 Sheave 6.08" OD

1B5V60 single groove sheave 1B5V60 Sheave 6.28" OD

1B5V60 Sheave 6.28" OD

1B5V62 single groove sheave 1B5V62 Sheave 6.48" OD

1B5V62 Sheave 6.48" OD

1B5V64 single groove sheave 1B5V64 Sheave 6.68" OD

1B5V64 Sheave 6.68" OD

1B5V66 single groove sheave 1B5V66 Sheave 6.88" OD

1B5V66 Sheave 6.88" OD

1B5V68 single groove sheave 1B5V68 Sheave 7.08" OD

1B5V68 Sheave 7.08" OD

1B5V70 single groove sheave 1B5V70 Sheave 7.28" OD

1B5V70 Sheave 7.28" OD

1B5V74 single groove sheave 1B5V74 Sheave 7.68" OD

1B5V74 Sheave 7.68" OD

1B5V80 single groove sheave 1B5V80 Sheave 8.28" OD

1B5V80 Sheave 8.28" OD

1B5V86 single groove sheave 1B5V86 Sheave 8.88" OD

1B5V86 Sheave 8.88" OD

1B5V90 single groove sheave 1B5V90 Sheave 9.28" OD

1B5V90 Sheave 9.28" OD

1B5V94 single groove sheave 1B5V94 Sheave 9.68" OD

1B5V94 Sheave 9.68" OD

   
 
1 2 3 ... 6